Onze Club

De doelstelling van de vereniging is dat er naast prestatievoetbal ook plaats voor recreatievoetbal moet zijn, dit onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, KNVB. De vereniging behoort één grote familie te zijn, waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Naast het voetballen is de vereniging op vele andere fronten actief. ONTSTAAN VAN DE VERENIGING. Op 10 januari 1997 is de vereniging voor onbepaalde tijd opgericht. Een aantal enthousiaste leden hebben, onder voorzitterschap van de waarnemend voorzitter Roel Dilling, het plan verder uitgewerkt met bovenstaand resultaat. Ditzelfde enthousiasme heeft er toe geleid dat op donderdag 7 mei 1998 door toedoen van burgemeester Gresel en mevrouw Meijering, echtgenote van de grondlegger van de zondagafdeling ASVD, de eerste heipaal de grond inging. Dezelfde burgemeester overhandigde op vrijdagavond 25 september 1998, de sleutel van het sportpark De Munten aan de vereniging. Op zaterdag 26 september overhandigde de voorzitter van de bouwcommissie, dhr. N. Nanninga, de sleutel van het clubhuis aan de eerst gekozen voorzitter Joseph Majoie. Vanaf dat moment beschikt Sportvereniging Reaal Dronten over een prachtig complex, twee velden en een trainingsveld, met een schitterend clubhuis bestaande uit een ruime kantine en zes kleedkamers. Na realisatie van de wijk “De Munten I” groeide het ledenaantal zo fors dat een derde veld aan het complex werd toegevoegd.

Het tenue van Sportvereniging Reaal Dronten bestaat uit een rood zwart verticaal gestreept shirt, een zwarte broek met logo en zwarte kousen. Het tenue is te koop in de kledingwebshop van de club, maar alle teams zijn voorzien van shirt en broek voor elke speler, kousen dient elk lid zelf aan te schaffen, dit kan in de kantine of ook in de kledingwebshop.

In de kledingwebshop staan naast het wedstrijdtenue ook veel extra voetbalartikelen, trainigspakken, ballen, winterjassen enz.

Het aan- en afmelden bij de vereniging dient altijd schriftelijk te geschieden. Het verenigings- en boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen kan alleen tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Indien men tussentijds bedankt als lid bent u de volledige jaarcontributie verschuldigd. Indien u het daarmee niet eens bent dan kunt u dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. Het bestuur zal uw verzoek in behandeling nemen en u op de hoogte stellen van de genomen beslissing. Indien men een overschrijving naar een andere vereniging wenst kan dit aan het einde van het seizoen maar wel vóór 31 mei. Tussentijds wisselen staat de KNVB bijna nooit toe. De inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. De machtiging hiervoor hebt u verstrekt op het aanmeldings- formulier. Het rekeningnummer van SV REAAL Dronten is NL29RABO0338194010. In de contributie zit opgenomen de verplichte jaarlijkse afdracht per lid aan de KNVB en een bijdrage voor het clubtenue. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd. 

Iedereen die overweegt lid te worden van onze vereniging mag drie keer gratis meetrainen. Om je als lid aan te melden kun je in de kantine om een aanmeldingsformulier vragen en na invulling daar weer inleveren, of een mail sturen aa ledenadministratie@reaaldronte.nl. Ook kunt u het aanmeldingsformulier inleveren in de kantine of mail naar ledenadministratie@reaaldronten.nl

Voor alle leden en vrijwilligers van de vereniging die bij de KNVB staan ingeschreven, dus contributie of vrijwilligersbijdrage betalen, is een verzekering afgesloten. Het is heel verstandig om er voor te zorgen dat uzelf goed verzekerd bent. De KNVB werkt nogal eens met secundaire polissen. Indien er zich een ongeluk voordoet vooraf, tijdens of achteraf het beoefenen van de sport of een andere activiteit binnen de vereniging, dient eventuele schade of lichamelijk letsel binnen twee dagen door de penningmeester bij de verzekeringsmaatschappij gemeld te worden. In bijna alle gevallen is een verklaring van een arts c.q. tandarts noodzakelijk. Een aantal zaken t.a.v. het vervoer van medepassagiers bij een voetbalwedstrijd is wettelijk geregeld. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurder van de auto om toe te zien; neem geen risico’s t.a.v. het aantal passagiers stel het gebruik van autogordels verplicht ondanks de verzekering van de vereniging is het raadzaam te kijken of u een inzittendenverzekering hebt. Bent u een van de ouders die regelmatig rijdt en niet een vrijwilligerscontributie betaalt, dan bent u aansprakelijk via uw eigen verzekering en kunt u niets via de verzekering van de vereniging claimen. Neem de kortste weg van sportcomplex naar sportcomplex. Er is een dekking bij overlijden, bij algehele functionele blijvende invaliditeit en geneeskundige kosten. Als secundaire verzekering, dus eerst claimen bij uw eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico De verzekering kent in alle gevallen een eigen risico. De verzekering houdt geen rekening met uw beroep en spreekt derhalve over functionele invaliditeit. De leeftijd is mede van invloed op de hoogte van het bedrag.

Zowel in een gezin of op school zijn er regels om alles gladjes en goed te laten verlopen. Aan elke regel die gesteld wordt, gaat een gegronde reden aan vooraf. Wij vragen dan ook graag u aandacht voor het navolgende: Klim nooit over het hek. Overgeschoten ballen via de ballenpoortjes ophalen. Fietsen stallen in de fietsenstalling en niet op het complex. I.v.m. bereikbaarheid van ziekenauto en of brandweer geen auto, scooter of fiets voor de poorten parkeren. Alleen minder validen maken gebruik van invalidenparkeerplaats De kinderspeelplaats is alleen maar voor de kleinere kinderen. Nooit met voetbalschoenen de kantine betreden. In het kleedkamergedeelte mag niet worden gerookt. In het kleedkamergedeelte mag geen glaswerk aanwezig zijn. In het kleedkamergedeelte mag geen alcohol worden genuttigd. Laat geen geld en of waardevolle spullen onbeheerd in de kleedkamer. Geef het aan de leider of leg het achter de bar. Uw sporttas moet in het tassenhok worden opgeslagen en niet in het entreeportaal. De toegang moet altijd vrij zijn, (denk aan rolstoel, brand). Houdt na afloop van een wedstrijd de kleedkamer niet onnodig lang bezet. Gezellig napraten hoort in de kantine. Het volgende elftal wil zich ook rustig kunnen omkleden. Veeg en klop uw vieze schoenen buiten uit. Spoel ze niet onder de douche schoon. Sla ook uw vieze schoenen niet schoon tegen kleedkamervloer of –muur. Na afloop wordt de kleedkamer en die van uw tegenstander door het eigen team veegschoon achtergelaten. De kleedkamers worden meerdere keren per dag gebruikt. Zaterdag tot 12.00 uur wordt er geen alcohol geschonken. Aan personen onder de achttien jaar mag geen alcohol worden verkocht. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing van geld en of goederen uit kleedkamer en of garderobe. Bij misdraging in de kantine kunt u door het barpersoneel worden verwijderd. Honden dienen op het complex en in de kantine te zijn aangelijnd. Zittend op het terras zijn glazen toegestaan, binnen 1 m van de veldafrastering zijn glazen niet toegestaan. Let hier op aangezien de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk mag staken. Warmlopen en intrappen alleen op het trainingsveld. Binnen de omheining van een veld mogen alleen die mensen zijn die een functie met het elftal hebben. Alleen over het tegelpad langs het hoofdveld mag men naar veld drie Het gebruikte materiaal zet of legt men weer terug waar het vandaan komt. Dat is het betegelde plateau bij veld 2,of het materialenhok. De gebruikte hesjes worden netjes op een hangertje aan het rek gehangen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geïnformeerd te worden t.a.v. afgelastingen. Middels een telefoontje van leider, trainer, medespeler. Op de website van SV REAAL Dronten of de website van de KNVB. Via de website: www.reaaldronten.nl